Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá


Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
1 / 6
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn Concorde chân sồi mặt đá
Bàn ăn #Concorde chân gỗ sồi mặt đá marbel

Kích thước 1m4*0,8m

1m6*0,8

1m8*0,9

..........

#s11