Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg


Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
1 / 6
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg
Chân bàn ash Howard chịu tải hơn 300kg

Các lựa chọn:
Gỗ ash
Phù hợp mặt bàn dài 1m2- 1m5

Gỗ nguyên thanh đặc 5cm

Chịu tải hơn 300kg

#howard

#chan_ban

#dinner_table