Tượng không nói


Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
1 / 6
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói

Các lựa chọn:
Tượng không nói
Chất liệu nhựa giả đá

“Người ta nói gì là chuyện của người ta. Mình nghe, tin, nhìn rồi để bụng, mới biến thành chuyện của mình”