Tượng không nói


Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
1 / 6
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Tượng không nói
Chất liệu nhựa giả đá

“Người ta nói gì là chuyện của người ta. Mình nghe, tin, nhìn rồi để bụng, mới biến thành chuyện của mình”