Tượng không nói

Tượng không nói
Tượng không nói
1 / 2
Tượng không nói
Tượng không nói

Tượng không nói

400.000đ


Các lựa chọn:
Sơn mạ vàng

Chất liệu bột đá và sợi thuỷ tinh

Tượng bịt miệng là Iwazaru – có nghĩa “Tôi không nói điều xấu”.

Điều này cũng có trong tư tưởng của Khổng Tử, khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng Tử đã đáp:

“Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” – (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy).