Bàn trà Resin gỗ Nu


Bàn trà Resin gỗ  Nu
Bàn trà Resin gỗ  Nu
1 / 2
Bàn trà Resin gỗ  Nu
Bàn trà Resin gỗ  Nu
Bàn resin gỗ nu

60*60*4

Chỉ mặt gỗ chưa có chân