Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES


Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
1 / 2
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
Đồng hồ cát KELVIN & HUGHES
Đồng hồ cát đế gỗ

Khung bằng đồng và thủy tinh

Thời gian cát chảy 20p