Bộ ấm tử sa đất sét tím


Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
1 / 4
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Bộ ấm tử sa đất sét tím
Hàng làm thủ công của nghệ nhân TQ
Có giấy chứng nhận đầy đủ và triện đóng trên sản phẩm