Tượng Phật Thích Ca


Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
1 / 4
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền

Chất liệu gỗ sơn giả cổ