Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai


Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai
Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai
Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai
1 / 3
Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai
Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai
Bình bông Sứ chim khổng tước và hoa mai

Các lựa chọn:
Chim tước và hoa mai

Có đế xoay

Cao 36cm

Cổ bình 12cm

Bụng 23cm